Kancelaria adwokacka – Kraków - STG

Prawo dla Biznesu (Obsługa prawna firm)

Kancelaria skupia się w swojej działalności na obsłudze prawnej przedsiębiorców w tym w szczególności spółek prawa handlowego, świadcząc pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Obsługa prawna firmy może zostać powiązana z audytem prawnym, który pozwoli zidentyfikować najpoważniejsze zagrożenia dla Twojego przedsiębiorstwa. Dokonanie takiej oceny umożliwi eliminację ryzyk, a następnie zaplanowanie strategii rozwoju, wprowadzenie procedur oraz rozwiązań modernizujących przedsiębiorstwo, co w konsekwencji doprowadzi do skorelowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w środowisku biznesowym z bezpieczeństwem prawnym. W naszej ocenie kluczowe jest zminimalizowanie ryzyka jakie potencjalnie może ponieść Klient. Szanując czas Klienta oferujemy wsparcie prawne i konsultacje nie tylko w Kancelarii w Krakowie, ale również w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta oraz zdalnie – za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Możemy się spotkać o dogodnej dla Ciebie godzinie i miejscu. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zespół naszych specjalistów zostanie oddelegowany do pracy w Twojej siedzibie.

Jesteśmy w stanie udzielić Ci skutecznego wsparcia między innymi w takich dziedzinach jak:

 • Prawo gospodarcze i handlowe, w tym prawo spółek,
 • Prawo cywilne (materialne i procesowe),
 • Prawo karne (materialne i procesowe),
 • Prawo administracyjne (materialne i procesowe),
 • Prawo autorskie,
 • Prawo pracy,
 • Prawo budowlane,
 • Prawo transportowe,
 • Prawo energetyczne,
 • Prawo farmaceutyczne.

W ramach wyżej wymienionych dziedzin prawa Kancelaria pomaga podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w szczególności poprzez:

 • komleksowy outsourcing  obsługi prawnej firm – świadczenie usług zewnętrznego wsparcia prawnego
 • oddelegowanie wyspecjalizowanego prawnika do obsługi prawnej przedsiębiorstwa Klienta na zasadzie in house lawyer

Kancelaria poza kompleksową obsługą prawną firm, świadczy również usługi w ramach odrębnych zleceń o mniejszym zakresie. Usługi te w szczególności polegają na:

 • udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość ,
 • konstruowaniu wniosków do właściwych rejestrów i ewidencji (KRS, CEIDG) wraz z reprezentacją w toku postępowań rejestrowych
 • opracowywaniu projektów umów i statutów spółek oraz zmian do nich
 • wsparciu  w pracy organów spółek poprzez ich obsługę prawną
 • sporządzaniu regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (tj. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, funduszów świadczeń socjalnych),
 • sporządzaniu umów (handlowych, inwestycyjnych, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC, o pracę, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia i innych), analizie treści umów, zapewnieniu  udziału prawnika w negocjacjach treści umów,
 • prowadzeniu postępowań polubownych zmierzających do rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami, a ich klientami,
 • reprezentacji przed organami państwowymi (sądami powszechnymi, organami administracji publicznej),
 • obsłudze prawnej wierzytelności – prowadzenie postępowań windykacyjnych (o zapłatę),
 • udział w procedurze zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, w tym doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a dokonamy dla Ciebie bezpłatnej wyceny Zlecenia. Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą w ciągu 24 h i ustalą wszelkie okoliczności sprawy, dokonają bezpłatnej, wstępnej oceny szans postępowania oraz zaproponują atrakcyjne warunki współpracy.


Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka STG Sierbiński, Gałka i Partnerzy sp.p. z siedzibą w Wieliczce. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informacje w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” : [link]