Kancelaria Adwokacka STG
free templates joomla

PRAWO DLA BIZNESU (OBSŁUGA PRAWNA FIRM)

Obsługa prawna firm - KrakówKancelaria skupia się w swojej działalności na obsłudze prawnej przedsiębiorców w tym w szczególności spółek prawa handlowego, świadcząc pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Obsługa prawna firmy może zostać powiązana z audytem prawnym, który pozwoli zidentyfikować najpoważniejsze zagrożenia dla Twojego przedsiębiorstwa. Dokonanie takiej oceny umożliwi eliminację ryzyk, a następnie zaplanowanie strategii rozwoju, wprowadzenie procedur oraz rozwiązań modernizujących przedsiębiorstwo, co w konsekwencji doprowadzi do skorelowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w środowisku biznesowym z bezpieczeństwem prawnym. W naszej ocenie kluczowe jest zminimalizowanie ryzyka jakie potencjalnie może ponieść Klient. Szanując czas Klienta oferujemy wsparcie prawne i konsultacje nie tylko w Kancelarii w Krakowie, ale również w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta oraz zdalnie – za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Możemy się spotkać o dogodnej dla Ciebie godzinie i miejscu. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zespół naszych specjalistów zostanie oddelegowany do pracy w Twojej siedzibie.

Jesteśmy w stanie udzielić Ci skutecznego wsparcia między innymi w takich dziedzinach jak:

Prawo gospodarcze i handlowe, w tym prawo spółek,

Prawo cywilne (materialne i procesowe),

Prawo karne (materialne i procesowe),

Prawo administracyjne (materialne i procesowe),

Prawo autorskie,

Prawo pracy,

Prawo budowlane,

Prawo transportowe,

Prawo energetyczne,

Prawo farmaceutyczne.

 

W ramach wyżej wymienionych dziedzin prawa Kancelaria pomaga podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w szczególności poprzez:

- komleksowy outsourcing  obsługi prawnej firm – świadczenie usług zewnętrznego wsparcia prawnego  

- oddelegowanie wyspecjalizowanego prawnika do obsługi prawnej przedsiębiorstwa Klienta na zasadzie in house lawyer

 

Kancelaria poza kompleksową obsługą prawną firm, świadczy również usługi w ramach odrębnych zleceń o mniejszym zakresie. Usługi te w szczególności polegają na:

- udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość ,

- konstruowaniu wniosków do właściwych rejestrów i ewidencji (KRS, CEIDG) wraz z reprezentacją w toku postępowań rejestrowych

- opracowywaniu projektów umów i statutów spółek oraz zmian do nich

- wsparciu  w pracy organów spółek poprzez ich obsługę prawną

- sporządzaniu regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (tj. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, funduszów świadczeń socjalnych),

- sporządzaniu umów (handlowych, inwestycyjnych, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC, o pracę, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia i innych), analizie treści umów, zapewnieniu  udziału prawnika w negocjacjach treści umów,

- prowadzeniu postępowań polubownych zmierzających do rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami, a ich klientami,

- reprezentacji przed organami państwowymi (sądami powszechnymi, organami administracji publicznej),

- obsłudze prawnej wierzytelności - prowadzenie postępowań windykacyjnych (o zapłatę),

- udział w procedurze zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, w tym doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.